REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TAPECIAK.PL

§ 1. Informacje ogólne

1.Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy serwisem www.tapeciak.pl a Klientami podlegają regulaminowi dostępnemu w www.tapeciak.pl

2. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

4. Właścicielem serwisu internetowego www.tapeciak.pl  jest:

Pracownia Reklamy i Poligrafii "ONE" Janusz Łój
ul.Towarowa 1
84-230 Rumia
nip 586-194-09-02

regon 192121074

§ 2. Zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia dostępna jest opcja bez logowania

2. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie www.tapeciak.pl przez Nabywcę według jego życzeń. Możliwym jest bezpłatne przeskalowanie zdjęcia i wykadrowanie go poprzez proste zabiegi typu określenie oczekiwanych wymiarów, zmiany zdjęć z kolorowych na czarno-białe lub sepie oraz kadrowanie. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.

3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu i Polityki Prywatności;

4. czas realizacji 5-10 dni roboczych

5. ceny towarów i wysyłki obowiązują wyłącznie na terenie Polski

§ 3. Płatności

1. Płatności dokonywane są online w formie przylewu na konto bankowe , pay u

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie wpłaconej przez kupującego kwoty na koncie bankowym www.tapeciak.pl

3. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 4. Dostawa

1. Koszt dostawy dotyczy wysyłek wyłącznie na terenie Polski

2. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań.

3. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy www.tapeciak.pl, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie. Po upływie tego terminu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

4. Dostawa kurierem realizowana jest w ciągu 24-48h w dni robocze. W wyjątkowych przypadkach wynikłych z winy kuriera okres ten może się wydłużyć.

5. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna- sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.

§ 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za: a. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze sklepu, o ile takie działania nie są zgodne z jego przeznaczeniem,

b. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta),

c. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

d. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

e. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta.

f. mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń , głównie czas realizacji dostawy za pośrednictwem firm kurierskich

2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,

b. całkowitego zaprzestania świadczenia usług.

c. przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w niniejszym sklepie internetowym na inny kompetentny podmiot.

§ 6. Rękojmia

1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.

2. Serwis www.tapeciak.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

3. www.tapeciak.pl zastrzega, że dostarczane produkty nie muszą być całkowicie wodoodporne.

4. Klient zobowiązuje się w przeciągu trzech dni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e- mailem lub pocztą reklamacje dotyczące zauważonych wad towaru.

5. Wadę ukrytą należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana. Terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie gwarantuje uzyskanie praw konsumenckich.

6. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

7. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec właściciela serwisu tapeciak.pl . Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

8. Podany termin przy realizacji nadruku szkła jest terminem orientacyjnym.Szkła nie zamawiamy przez sklep internetowy www.tapeciak.pl, tylko email lub kontakt telefoniczny, każde zlecenie jest rozpatrywane i realizowane indywidualnie. Termin realizacji może ulec zmianie (wydłużeniu lub skróceniu) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności producenta materiałów (szkła) i hartowni (w przypadku szkła hartowanego). Na każdym etapie produkcji Wykonawca udzieli na żądanie Zamawiającego informacji o statusie zlecenia.

Zastrzegamy, że nadrukowane panele szklane mogą odbiegać kolorystyką (odcieniem) od przesłanej wizualizacji ze względu na jej wyświetlanie na różnych monitorach. Ponadto ze względów technologicznych na nadruku mogą pojawić się pojedyncze kropki (do 5 sztuk/m2) wielkości ok. 1mm, niewidoczne na wizualizacji, odbiegające kolorem od tła, na którym występują. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest proporcjonalne do wielkości formatki. W powyższych przypadkach reklamacje nie będą rozpatrywane.

 Polecam stosowanie szkła typu optiwhite/diamant/crystal. Stosowanie szkła typu FLOAT może znacznie zmienić odcień nadruku w stosunku do wizualizacji. Reklamacje nadruku wykonanego na szkle typu FLOAT dotyczące niewłaściwego (przekłamanego) odcienia względem wizualizacji nie będą rozpatrywane. Nadruk na szkle typu FLOAT odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Wszelkie elementy, które na czas montażu paneli szklanych musiały być usunięte, Klient ponownie instaluje we własnym zakresie.

Klient ma obowiązek ocenić jakość dostarczonego produktu przed jego zamontowaniem. Zgoda na zamontowanie produktu jest jednoznaczna z akceptacją produktu.

Za demontaż wszelkich elementów, które nie zostały ujawnione na etapie pomiaru i/lub wyceny, a których usunięcie jest niezbędne do zamontowania produktu, Klient ponosi dodatkowy koszt, związany bezpośrednio z czasem pracy montażysty.

Formatki powyżej 2,5m2 (w jednej tafli) i/lub o grubości powyżej 8mm podlegają indywiduanej wycenie ze względu na gabaryt.
Żadne informacje i pliki nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody firmy Pracowni Reklamy i Poligrafii 'ONE"

§ 7 Odstąpienie od umowy kupna

1. www.tapeciak.pl ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od www.tapeciak.pl, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i

mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny.

2. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Przekazane nam przez klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila, faksu lub listownie.

§ 9 Prawa autorskie

1 Sprzedawane przez www.tapeciak.pl produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów www.tapeciak.pl

2 Klient składając zamówienie i przedkładając swój projekt (materiał) oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do przedłożonych materiałów i żaden podmiot nie będzie zgłaszał swoich roszczeń z tego tytułu w stosunku do Tapeciak.pl

3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 10 Postanowienia końcowe

1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu  Cywilnego

2 www.tapeciak.pl zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu.